Privatlivspolitik /Personoplysninger

 

Privatlivspolitik  GPDR for Hope Cedercrantz

Dataansvarlig:

Autoriseret. Cand.Psych. Specialist i Psykotraumatologi og Klinisk Psykologi  Hope Cedercrantz er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt oplysninger: Hope Cedercrantz Rosenborggade 2, 2tv, 1130 København K og Skolegangen 1.2.2620 Albertslund.

Hjemmeside: www.HopeCedercrantz.dk

Tlf. 24224868

CVR. 21515299

Mail: psykolog@hopecedercrantz.dk

 

Således behandler vi dine oplysninger

Indholdet her omhandler information om bla. dataforordningsloven som trådte i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger. Alle bliver underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruge til. Du bliver bedt om at udfylde en samtykkeerklæring  enten forud for  eller ved vores første møde og får information om hvordan dine data bliver håndteret hos os.
Vi har indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikker.

I  forbindelse med psykologisk behandling af dig, er vi som dataansvarlige forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Tavshedspligt, samtykke og opbevaring af dine oplysninger.

Jeg skriver journal, det er lovpligtigt. Det vil sige at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune, ”Danmark”) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min Revisor har tavshedspligt.

Jeg passer godt på dine data. Din journal bliver opbevaret i mit arkiv under dobbelt lås, eller i  sikkerhedsgodkendt journalsystem Etera,  der ligger hos den databehandleren Equus, som  jeg har aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Oplysnings- og underretningspligt.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for at et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

 

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du har ret til at få at vide hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Den kan udleveres til dig ved personligt fremmøde og underskrift.

Journaler udleveres ikke til 3. part.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du vil klage over mig. Psykolognævnet behandler klager over autoriserede psykologer. Tlf. 33411200 (man-fre 09.00-15.00)

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Navn

Adresse

DP nr.

Telefon nummer

E-mailadresse

Her indsamler vi oplysningerne fra

Vi indhenter kun oplysninger fra dig.

Formål med behandling af dine personoplysninger 

Vores behandling af dig

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os).

Tavshedspligt:  Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.

Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg  noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om.

  1. Hvilke oplysningerJeg noterer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold. Formålet er at give dig en relevant behandling. Jeg kan modtage helbreds oplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring, eller læge. Jeg sender, med dit samtykke, de nødvendige oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygeforsikring Danmark, forsikringsselskab, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
  2.  Oplysningspligt og underretningspligt. Hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen.
  3. Hvor længe opbevares oplysningerne?  Vi opbevarer dine personoplysninger i journaler  i 5 år efter sagens afslutning og destrueres herefter. Din elektroniske  journal bliver opbevaret  i et sikret elektronisk kliniksystem Etera hos databehandleren Equus, som jeg har databehandler aftale med.
  4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne. Du har  efter databeskyttelsesforordningen en lang  række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig . Rettighederne er :  – Retten til at blive oplyst om behandlingen af data. – Retten til indsigt i egne personoplysninger. – Retten til berigtigelse.- Retten til at få føjet en rettelse til .Vi må ikke slette i en journal men hvis noget er forkert,. kan der tilføjes en rettelse.  – Retten til begrænsning af behandling.- Retten til udlevering af egne data.- Retten til indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling  skal du kontakte os.  Vores kontakt oplysninger finder du øverst.
  5. Klage. Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet http://www.datatilsynet.dk    

Revidering  af Privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer, vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Love og regler 

Journaler 

Autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen ( bkg.Nr.1090 af 28 juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Samtykke til registrering af persondata

Databeskyttelsesforordningens art.6, stk.1,litra b og f ( indtil 25 maj 2018) persondatalovens §6,stk.1, nr.2 og nr.7 )

Pligt til at underrette om fare

Sundhedslovens § 41 .Sundhedsloven kapitel 9, §41-48.

Behandling af personoplysninger

EU Persondataforordning, artikel 6 og 7

Skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:

Serviceloven paragraf 153.

Klage over min behandling af dine oplysninger

Datatilsynet. Borgergade 28,5 sal, 1300 København K. wwww.datatilsynet.dk

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud fra ovennævnte.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen  føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.  http://www.stps.dk

 

Utilsigtede hændelser

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling?

Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan beskrive dem i linket nedenfor.

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Link til klagemuligheder 

https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/lovgivning/klagemul

https://pebl.dk/

 

Opdateret 1 januar 2022./ HC